ACIP
El Prat de Llobregat a 11 de Diciembre de 2018

   flechita SERVICIOS


   flechita ACIP


   flechita NUESTROS SOCIOS


   flechita Empresas del Prat

Categoría

   flechita Área privada socios

Usuario:
Contraseña:


solicitar claves

ACIP en Twitter ACIP en Facebook rss ACIP

cuadrito Noticias


CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL

02.11.2010


Compartir|       rss

De conformitat amb allò establert en l'art. 103 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us
convoco a la sessió ordinària del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dimecres,
dia 03 de novembre de 2010, a les 19:00 hores, en primera convocatòria, a la Sala
de Plens d’aquesta Casa Consistorial.

Si no hi podeu assistir, us demano que ho comuniqueu a la Secretaria General de
l'Ajuntament, tel. 93 379 00 50, extensió 2173, bono@elprat.cat.

L’ORDRE DEL DIA de la sessió és aquest:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

C.I. DE COORDINACIÓ, SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

Coordinació

2.- Aprovació de la gestió directa, per mitjà de la societat municipal Prat Espais SLU, de
l'explotació d'un aparcament provisional públic subterrani a l'equipament cultural
"Cèntric, Espai Cultural".

Gestió Tributària

3.- Aprovació provisional de l'expedient de modificació d'Ordenances Fiscals,
l'establiment de preus públics per la prestació de serveis municipals i l'Ordenança
reguladora, per a l'exercici econòmic de 2011.

4.- Ratificació del decret d'Alcaldia 12418/2010, de compareixença en el recurs
contenciós-administratiu núm. 162/2009, interposat per Telefónica Móviles España S.A.,
contra l'acord del Ple Municipal de 5.11.08.

Intervenció

5.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits 20/2010 del pressupost corresponent a
l'exercici econòmic vigent.

6.- Aprovació de la modificació de la despesa plurianual del projecte executiu
d'urbanització de la plaça Blanes.

7.- Autorització a Aigües del Prat, SA per a la concertació d'un préstec hipotecari.
Tresoreria

8.- Sol·licitud d'autorització per a la concertació d'un préstec a llarg termini.
| Pl. de la Vila, 1, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G
PLE 10/03112010/ 2/2

C.I. D'URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT

Urbanisme

9.- Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al Parc del
Riu.

C.I. DE PROMOCIÓ ECOMÒMICA I COMERÇ

Promoció Econòmica i Comerç

10.- Aprovació inicial de la proposta de modificació dels estatuts de la Fundació INFORM -
Institut per a la Formació de Joves vers l’Administració d’Empreses.

C.I. DE SERVEIS A LES PERSONES

Serveis Socials

11.- Aprovació de la creació del Consell Social Municipal del Prat de Llobregat i aprovació
inicial del Reglament pel qual s'haurà de regir.

12.- Aprovació de la creació del Consell de Participació de Centre a la Residència d'Avis
Penedès i aprovació inicial del Reglament pel qual s'haurà de regir.

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

ÀREA D'ALCALDIA

Alcaldia

13.- Donar compte dels decrets d'alcaldia i resolucions dels tinents d'alcalde i regidors
delegats des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

14.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost, 3n trimestre 2010.

15.- DESPATX OFICIAL

MOCIONS

16.- Moció amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra la violència vers
les dones, 2010.

17.- PRECS I PREGUNTES:: Últimas noticias
Programa Accelera el Creixement 07.05.2018


Barcelona celebra el Año Nuevo Chino del Perro reforzando los lazos comerciales con Hong Kong 21.03.2018


El Ple municipal aprova la moció de suport al manifest de la Taula per la democràcia en defensa dels drets i llibertats 05.10.2017


START UP TRAINING 27.09.2017


Mesures de suport a les empreses i al treball autònom 04.05.2017Política de protección de datos  |   Política de cookies

ACIP Asociación de Comerciantes e Industriales del Prat de Llobregat
08820 El Prat de Llobregat 655 240 408 - gerencia@acip.info
barra inferior

inicio contactar