ACIP
El Prat de Llobregat a 20 de Marzo de 2019

   flechita SERVICIOS


   flechita ACIP


   flechita NUESTROS SOCIOS


   flechita Empresas del Prat

Categoría

   flechita Área privada socios

Usuario:
Contraseña:


solicitar claves

ACIP en Twitter ACIP en Facebook rss ACIP

cuadrito Noticias


CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL

02.11.2010


Compartir|       rss

De conformitat amb allò establert en l'art. 103 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us
convoco a la sessió ordinària del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dimecres,
dia 03 de novembre de 2010, a les 19:00 hores, en primera convocatòria, a la Sala
de Plens d’aquesta Casa Consistorial.

Si no hi podeu assistir, us demano que ho comuniqueu a la Secretaria General de
l'Ajuntament, tel. 93 379 00 50, extensió 2173, bono@elprat.cat.

L’ORDRE DEL DIA de la sessió és aquest:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

C.I. DE COORDINACIÓ, SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

Coordinació

2.- Aprovació de la gestió directa, per mitjà de la societat municipal Prat Espais SLU, de
l'explotació d'un aparcament provisional públic subterrani a l'equipament cultural
"Cèntric, Espai Cultural".

Gestió Tributària

3.- Aprovació provisional de l'expedient de modificació d'Ordenances Fiscals,
l'establiment de preus públics per la prestació de serveis municipals i l'Ordenança
reguladora, per a l'exercici econòmic de 2011.

4.- Ratificació del decret d'Alcaldia 12418/2010, de compareixença en el recurs
contenciós-administratiu núm. 162/2009, interposat per Telefónica Móviles España S.A.,
contra l'acord del Ple Municipal de 5.11.08.

Intervenció

5.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits 20/2010 del pressupost corresponent a
l'exercici econòmic vigent.

6.- Aprovació de la modificació de la despesa plurianual del projecte executiu
d'urbanització de la plaça Blanes.

7.- Autorització a Aigües del Prat, SA per a la concertació d'un préstec hipotecari.
Tresoreria

8.- Sol·licitud d'autorització per a la concertació d'un préstec a llarg termini.
| Pl. de la Vila, 1, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G
PLE 10/03112010/ 2/2

C.I. D'URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT

Urbanisme

9.- Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al Parc del
Riu.

C.I. DE PROMOCIÓ ECOMÒMICA I COMERÇ

Promoció Econòmica i Comerç

10.- Aprovació inicial de la proposta de modificació dels estatuts de la Fundació INFORM -
Institut per a la Formació de Joves vers l’Administració d’Empreses.

C.I. DE SERVEIS A LES PERSONES

Serveis Socials

11.- Aprovació de la creació del Consell Social Municipal del Prat de Llobregat i aprovació
inicial del Reglament pel qual s'haurà de regir.

12.- Aprovació de la creació del Consell de Participació de Centre a la Residència d'Avis
Penedès i aprovació inicial del Reglament pel qual s'haurà de regir.

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

ÀREA D'ALCALDIA

Alcaldia

13.- Donar compte dels decrets d'alcaldia i resolucions dels tinents d'alcalde i regidors
delegats des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

14.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost, 3n trimestre 2010.

15.- DESPATX OFICIAL

MOCIONS

16.- Moció amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra la violència vers
les dones, 2010.

17.- PRECS I PREGUNTES:: Últimas noticias
Pacte local per a l’ocupació i l’activitat econòmica 2018-2026 08.02.2019


Pla Estratègic de Comerç 2019-2025 08.02.2019


Reunión candidatos a la presidencia de la Cambra con ACIP 31.01.2019


Almuerzo socios y amigos ACIP 30.01.2019


Programa Accelera el Creixement 07.05.2018Política de protección de datos  |   Política de cookies

ACIP Asociación de Comerciantes e Industriales del Prat de Llobregat
08820 El Prat de Llobregat 655 240 408 - gerencia@acip.info
barra inferior

inicio contactar