ACIP
El Prat de Llobregat a 13 de Diciembre de 2018

   flechita SERVICIOS


   flechita ACIP


   flechita NUESTROS SOCIOS


   flechita Empresas del Prat

Categoría

   flechita Área privada socios

Usuario:
Contraseña:


solicitar claves

ACIP en Twitter ACIP en Facebook rss ACIP

cuadrito Noticias


CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL

13.12.2010


Compartir|       rss

De conformitat amb allò establert en l'art. 103 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us
convoco a la sessió ordinària del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dimecres,
dia 15 de desembre de 2010, a les 19:15 hores, en primera convocatòria, a la Sala
de Plens d’aquesta Casa Consistorial.

Si no hi podeu assistir, us demano que ho comuniqueu a la Secretaria General de
l'Ajuntament, tel. 93 379 00 50, extensió 2173, bono@elprat.cat.

L’ORDRE DEL DIA de la sessió és aquest:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
C.I. DE COORDINACIÓ, SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA
Coordinació

2.- Modificació de l'Ordenança reguladora del sistema municipal d'intervenció de
l'administració en les activitats i instal·lacions de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

3.- Gestió del servei públic de l'Oficina municipal d'Habitatge per la societat municipal
Prat Espais, SLU. Any 2011.

Contractació

4.- Tancament econòmic de l'anterior contracte de gestió del servei públic de recollida de
residus sòlids urbans i de neteja viària. (Exp. 2-2/00).

5.- Modificació de la fórmula polinòmica de revisió de preus i regularització econòmica del
contracte vigent de la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i de
neteja viària. (Exp. C02-53/09).

Gestió Tributària

6.- Concessió de beneficis fiscals a favor de l'IES Estany de la Ricarda, en relació a la
prestació de la seva activitat al ptge. Salvador Espriu, 1.

7.- Concessió de beneficis fiscals a favor de l'Institut Nacional de la Seguretat Social en
relació a la prestació de l'activitat d'oficines al c. Eusebi Soler, 3.

Intervenció

8.- Aprovació inicial del pressupost general corresponent a l'exercici econòmic de 2011.
| Pl. de la Vila, 1, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G
PLE 11/15122010/ 2/2

9.- Deixar sense efecte l'acord del Ple municipal de 14.04.2010 pel qual s'autoritza la
despesa plurianual requerida per a la redacció del projecte executiu, direcció facultativa i
gestió integrada del projecte d'aparcament soterrat a la pl. de Catalunya.

10.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 7.12.2010 pel qual es deixa sense
efecte l'acord de Junta de Govern Local de 13.07.2009 d'aprovació del projecte executiu
de construcció del Centre de Rem (exp. 47/2006).

Recursos Humans

11.- Plantilla de personal any 2011.

12.- Autorització de compatibilitat per a una segona activitat de caràcter privat a temps
parcial.

C.I. DE PROMOCIÓ ECOMÒMICA I COMERÇ

Promoció Econòmica i Comerç

13.- Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de novembre de 2010 de
modificació de les festes locals per a l'any 2011.

Cultura
14.- Aprovac
ió definitiva del Reglament regulador del Consell Municipal de Joventut del
Prat de Llobregat.

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

ÀREA D'ALCALDIA

Alcaldia

15.- Donar compte dels decrets d'alcaldia i resolucions dels tinents d'alcalde i regidors
delegats des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

16.- Donar compte de l'informe de la tresoreria municipal sobre compliment de terminis
de pagament d'obligacions (període de 07/07/2010 a 30.09.2010).

17.- PRECS I PREGUNTES

El Prat de Llobregat:: Últimas noticias
Programa Accelera el Creixement 07.05.2018


Barcelona celebra el Año Nuevo Chino del Perro reforzando los lazos comerciales con Hong Kong 21.03.2018


El Ple municipal aprova la moció de suport al manifest de la Taula per la democràcia en defensa dels drets i llibertats 05.10.2017


START UP TRAINING 27.09.2017


Mesures de suport a les empreses i al treball autònom 04.05.2017Política de protección de datos  |   Política de cookies

ACIP Asociación de Comerciantes e Industriales del Prat de Llobregat
08820 El Prat de Llobregat 655 240 408 - gerencia@acip.info
barra inferior

inicio contactar