ACIP
El Prat de Llobregat a 21 de Febrero de 2019

   flechita SERVICIOS


   flechita ACIP


   flechita NUESTROS SOCIOS


   flechita Empresas del Prat

Categoría

   flechita Área privada socios

Usuario:
Contraseña:


solicitar claves

ACIP en Twitter ACIP en Facebook rss ACIP

cuadrito Noticias


CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL

07.02.2011


Compartir|       rss

CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL

De conformitat amb allò establert en l'art. 103 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dimecres, dia 09 de febrer de 2011, a les 19:00 hores, en primera convocatòria, a la Sala de Plens d’aquesta Casa Consistorial.

Si no hi podeu assistir, us demano que ho comuniqueu a la Secretaria General de l'Ajuntament, tel. 93 379 00 50, extensió 2173, bono@elprat.cat.

L’ORDRE DEL DIA de la sessió és aquest:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Alcaldia

2.- Donar compte de la modificació del nomenament de portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió i designació en règim de dedicació exclusiva.

C.I. DE COORDINACIÓ, SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

Contractació

3.- Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de neteja d'edificis i dependències
municipals. (exp. CO3H-635/08)

Intervenció

4.- Modificació de l'acord del Ple de 3 de novembre de 2010, d'autorització per a la
concertació d'un préstec hipotecari a Aigües del Prat, SA.

C.I. D'URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT

Territori

5.- Acordar una nova pròrroga del contracte per a la construcció d'un dipòsit anti-DSU a
les conques de la Bunyola i Aviació - Fase I.

6.- Ratificar l'addenda modificativa al Conveni de col·laboració subscrit amb AENA amb la
finalitat de promoure la ubicació del Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM) a
l'àmbit del Parc Litoral.

7.- Ratificar els decrets d'alcaldia de designa de lletrats per a defensa dels interessos
municipals en relació als recursos contenciós administratius núm. 461 i 503/2010.

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ ÀREA D'ALCALDIA

Alcaldia

8.- Donar compte dels decrets d'alcaldia i les resolucions dels tinents d'alcalde i regidors
delegats des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

MOCIONS

9.- Moció per a la gratuïtat dels llibres de text i el material escolar.

10.- Moció sobre la implantació de "camins escolars".

11.- Moció sobre la construcció d'una residència per a malalts d'Alzheimer al Prat de
Llobregat.

12.- PRECS I PREGUNTES

El Prat de Llobregat:: Últimas noticias
Pacte local per a l’ocupació i l’activitat econòmica 2018-2026 08.02.2019


Pla Estratègic de Comerç 2019-2025 08.02.2019


Reunión candidatos a la presidencia de la Cambra con ACIP 31.01.2019


Almuerzo socios y amigos ACIP 30.01.2019


Programa Accelera el Creixement 07.05.2018Política de protección de datos  |   Política de cookies

ACIP Asociación de Comerciantes e Industriales del Prat de Llobregat
08820 El Prat de Llobregat 655 240 408 - gerencia@acip.info
barra inferior

inicio contactar