ACIP
El Prat de Llobregat a 22 de Marzo de 2019

   flechita SERVICIOS


   flechita ACIP


   flechita NUESTROS SOCIOS


   flechita Empresas del Prat

Categoría

   flechita Área privada socios

Usuario:
Contraseña:


solicitar claves

ACIP en Twitter ACIP en Facebook rss ACIP

cuadrito Noticias


CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL 04/05/2011

02.05.2011


Compartir|       rss

De conformitat amb allò establert en l'art. 103 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us
convoco a la sessió ordinària del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dimecres,
dia 04 de maig de 2011, a les 19:15 hores, en primera convocatòria, a la Sala de
Plens d’aquesta Casa Consistorial.

Si no hi podeu assistir, us demano que ho comuniqueu a la Secretaria General de

l'Ajuntament, tel. 93 379 00 50, extensió 2173, bono@elprat.cat.

L’ORDRE DEL DIA de la sessió és aquest:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

C.I. DE COORDINACIÓ, SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

Coordinació

2.- Modificació de l'Ordenança municipal reguladora de l'administració electrònica de
l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

Contractació

3.- Modificació del contracte de concessió de gestió del servei públic d'enllumenat
incloses les cruïlles semafòriques (exp. C02-43/10).

Patrimoni

4.- Aprovació de la rectificació de l'inventari general de béns de la Corporació tancat a 31
de desembre de 2010.

5.- Adquisició, per mutació demanial, d'un tram del col·lector del carrer Jaume
Casanovas.

Intervenció

6.- Reconeixement de crèdit de factures corresponents a serveis de central receptora
d'alarmes i manteniment de les instal·lacions de seguretat i detecció d'incendis de
diverses dependències i edificis municipals.

7.- Reconeixement de crèdit per a despeses no previstes inicialment en l'encàrrec de
gestió dels serveis de direcció integrada del projecte executiu d'un aparcament de
camions al polígon Pratenc.

Pl. de la Vila, 1, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G
PLE 06/04052011/ 2/2

C.I. DE SERVEIS A LES PERSONES

Educació

8.- Acceptació de subvenció del Departament d'Ensenyament de la Generalitat per al
funcionament de l'escola bressol La Granota, curs 2009-2010.

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

ÀREA D'ALCALDIA

Alcaldia

9.- Donar compte dels decrets d'alcaldia i les resolucions dels tinents d'alcalde i regidors
delegats des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

10.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost, 1r trimestre 2011.

11.- DESPATX OFICIAL

12.- PRECS I PREGUNTES


El Prat de Llobregat:: Últimas noticias
Pacte local per a l’ocupació i l’activitat econòmica 2018-2026 08.02.2019


Pla Estratègic de Comerç 2019-2025 08.02.2019


Reunión candidatos a la presidencia de la Cambra con ACIP 31.01.2019


Almuerzo socios y amigos ACIP 30.01.2019


Programa Accelera el Creixement 07.05.2018Política de protección de datos  |   Política de cookies

ACIP Asociación de Comerciantes e Industriales del Prat de Llobregat
08820 El Prat de Llobregat 655 240 408 - gerencia@acip.info
barra inferior

inicio contactar